• Full Text
  • Scholarly Journals

De novo characterization of Platycladus orientalis transcriptome and analysis of its gene expression during aging

Chang, Ermei; Yao, Xiamei; Zhang, Jin; Deng, Nan; Jiang, Zeping; et al. PeerJ PrePrints; San Diego (Mar 10, 2017). DOI:10.7287/peerj.preprints.2866v1